ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Доступ до публічної інформації
Форма та порядок подання запиту Друк

 

 

Затверджено наказом ДБУВР

№ 62 від 03.09.2012 р.

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію

до Дунайського басейнового управління водних ресурсів

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон),  Постанови Кабінету Міністрів України на «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011 року № 740, наказу Державного агентства водних ресурсів України «Про забезпечення доступу до публічної інформації»  від 23  грудня 2011  року № 300,  з метою створення механізмів реалізації прав запитувачів інформації,  визначеної Законом України «Про доступ до публічної інформації»  на отримання публічної інформації,  розпорядником якої є Дунайське басейнове управління водних ресурсів

1.2.  Дунайське басейнове управління водних ресурсів (далі «ДБУВР») є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України

1.3.  Дунайське басейнове управління водних ресурсів належить до   розпорядників публічної інформації, віднесених до пункту 2 частини 1, статті 13  Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснює оприлюднення наступної публічної інформації: 

- щодо стану водних об’єктів в межах діяльності ДБУВР;

- щодо аварій на водних об’єктах або гідротехнічних спорудах, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися на водних об’єктах в межах діяльності ДБУВР і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

1.4.  Доступ до публічної інформації ДБУВР забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації до ДБУВР.

1.5.  Запитувачами публічної інформації є фізичні,  юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи,  крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. 

1.6.  Дунайське БУВР не може організовувати доступ та задовольняти запити щодо інформації: 

- розпорядниками якої інші підприємства, установи та організацій, державні органи влади України, органи влади інших держав, міжнародних організацій; 

- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб. 

1.7.  Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян». 

2. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1.  Запитувач має право звернутися до Дунайського басейнового управління водних ресурсів із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того,  стосується ця інформація його особисто чи ні,  без пояснення причини подання запиту. 

2.2.  Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним. 

2.3.  Запит на отримання публічної інформації подається до Дунайського басейнового управління водних ресурсів 

-  в усній чи письмовій формі за адресою: 68600, Одеська область, м.  Ізмаїл, Болградське шосе, 27-а, ІІ поверх, приміщення приймальні начальника управління в робочий час з понеділка по четвер з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.50, (у п’ятницю до 15.00). 

- по телефону/факсом: + 38 (04841) 4-08-98

- по електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2.4. Запит на публічну інформацію повинен містити: 

• прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 

• загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,  щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

• підпис і дату за умови подання письмового запиту. 

2.5.  З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - Форма запиту), затверджену наказом ДБУВР.

2.6. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Дунайського БУВР

2.7.  У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою. 

2.8.  Якщо запитувач інформації звертається до ДБУВР усно по телефону або під час безпосереднього перебування в ДБУВР, та у разі якщо  відповідь на такий запит не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача,  відповідь на такий запит надається усно. У цьому випадку запит на інформацію не оформляється та не реєструється.     

2.9.  У разі коли з поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо)  особа не може подати письмовий запит,  його оформлює секретар,  із зазначенням в запиті прізвища,  імені,  по батькові,  контактного телефону запитувача та надає копію запиту особі, яка його подала. 

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДБУВР, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 

2.11. Iнформацiю щодо кiлькостi  отриманих i  опрацьованих запитів на публічну iнформацiю готує структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.

3. Розгляд та реєстрація запитів на публічну інформацію.

3.1.  Реєстрацію всіх запитів на публічну iнформацiю,  розпорядником якої є Дунайський БУВР,  здійснює секретар централізовано в мiру надходження.

3.2. До реєстрації та розгляду приймаються тільки запити, якi надiйшли на адресу ДБУВР поштою,  факсом,  телефоном або на електронну адресу, із письмовим (або усним у разі усного запиту) зазначенням: запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Iншi  запити,  які не містять посилання на вищевказаний Закон,  не розглядаються як запити на публічну інформацію.

3.3.  При реєстрацiї на запитi  проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДБУВР,  дати надходження та вхідного номера запиту. 

3.4.  Зареєстрованi  секретарем запити на інформацію з резолюцією начальника Дунайського БУВР,  термiново передаються до відповідного   структурного пiдроздiлу або служби, для виконання.

4. Підготовка та надання відповіді на запит на інформацiю

4.1.  Вiдповiдальними за пiдготовку узагальненої вiдповiдi  на запит щодо надання публiчної iнформацiї є структурний пiдроздiл,  служба або працівник Дунайського БУВР, якого резолюцією начальника ДБУВР, визначено відповідальним за органiзацiю виконання відповідного запиту. 

4.2.  У разі необхідності,  структурний пiдроздiл,  служба або працівник ДБУВР,  визначений вiдповiдальним за органiзацiю виконання відповідного запиту, має право залучати інші структурні пiдроздiли та служби ДБУВР  для підготовки вичерпної відповіді на запит.

4.3.  Узагальнену письмову вiдповiдь на запит,  вiзують керiвники структурних пiдроздiлiв та служб,  якi  брали участь у пiдготовцi  відповіді та подають на пiдпис начальнику ДБУВР.

         4.4. У разі, якщо запит стосується інформації, яка належить до компетенції одного структурного підрозділу або служби, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації),  що запитуються,  і не потребує залучення інших підрозділів або служб,  відповідь готується самим підрозділом або службою.  

4.5.  Вiдповiдь на електронний запит,  який надiйшов до ДБУВР електронною поштою на адресу,  що вказана на офiцiйному веб-сайтi  в роздiлi  «Доступ до публiчної iнформацiї», та не потребує письмової вiдповiдi, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надiйшов запит (якщо iнше не обумовлено запитувачем). При цьому письмова версія такої відповіді за підписом

виконавців запиту зберігається у ДБУВР. 

4.6.  Розгляд та реагування на запити про надання публічної інформації повинні здійснюватися з дотриманням строків (не пізніше 5  робочих днів,  а окремих випадках не пізніше 48 годин з дня надходження запиту),  визначених статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.7. У разі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи,  щодо стану довкiлля,  аварій,  катастроф,  небезпечних природних явищ та iнших надзвичайних подiй, що сталися або можуть статись i  загрожують безпецi  громадян,  вiдповiдь надається не пiзнiше 48  годин з дня отримання запиту.  Клопотання про термiнове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.8. У разi, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кiлькостi даних, ДБУВР має право прийняти рішення щодо продовження строку розгляду запиту на термін до 20  робочих днiв, з вiдповiдним обґрунтуванням такого продовження. Про прийняте рiшення щодо продовження строку розгляду запиту повідомляється запитувач.  

4.9.  Запити на iнформацiю та документи щодо їх розгляду централізовано зберiгаються у секретаря,  якого визначено вiдповiдальним за органiзацiю доступу до публiчної iнформацiї,  копiї –  у самостiйному структурному пiдроздiлi,  який є вiдповiдальним за розробку та зберiгання документiв (iнформацiї), що запитуються.

5. Плата за надання відповіді на запит на публічну інформацiю

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2.  У разi,  якщо задоволення запиту на iнформацiю передбачає виготовлення копiй документiв обсягом більш, як 10  сторінок,  запитувач зобов’язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк  відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»  від 13.07.2011 № 740. 

5.3.  При наданнi  особi iнформацiї про себе та iнформацiї,  що становить суспiльний iнтерес, плата за копiювання та друк не стягується.

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma